სოფიო ვენჯელაშვილი

სოფიო ვენჯელაშვილი

რეზიუმე 

 

 

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

2019 - დღემდე -  არასამთავრობო ორგანიზაცია - ასოციაცია „ანიკა“  - ფსიქოლოგი

ფსიქოლოგიური კონსულტაციის გაწევა განვითარების სხვადასხვა დარღვევის მქონე  ბავშვებისა და მოზარდების მშობლებთან.

6-18 წლამდე შშმ პირთა ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა/განხორციელება.  კოგნიტური უნარების, ქცევის, ემოციის,  დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარების შეფასება და შესაბამისი ინტერვენციების დაგეგმვა/განხორციელება.

სპეციალური განათლების პედაგოგი.

-„Save the children” - ის პროექტი „თემაზე დაფუძნებული სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის“6-18წლამდე შშმ პირების კოგნიტურ, აკადემიურ, სოციალურ და ემოციურ განვითარებაზე მუშაობა. ინდივიდუალური განვითარების გეგმის შედგენა/განხორციელება.  მშობელთა კონსულტირება.,,

ასოციაცია ,,ანიკა’’-დღის ცენტრის მოხალისეების და პარქტიკანტების კოორდინატორი.

ასოციაცია,,ანიკა”18 წლამდე დღის ცენტრი სტაჟიორი ფსიქოლოგი

სოციაცია ,,ანიკა“ა18+ დღის ცენტრი სტაჟიორი ფსიქოლოგი.

 

კომპანია: ,,T I E N S” პოზიცია:კომპანიის კადრების ინსპექტორი.

 

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი. პოზიცია :ასისტენტი                                                                                                      

 

განათლება  


2007-2011- ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი.
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
ბაკალავრი:ფსიქოლოგია