ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

შემოწირულობა

შემოწირულობა

სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის სხვერპლთა, დაზარალებულთდახმარების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობის და მხარდაჭერის სერვისების დეპარტამენტის მხარდაჭერით ასოციაცია ანიკა შშმ ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრის სერვისს ახორციელებს 2006 წლიდან.