პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

ასოციაცია „ანიკა“ ევროკავშირის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“. პროექტის პარტნიორია თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი.

დაწყების თარიღი: 01/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

პარტნიორობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად კანონის გამოყენებით

პარტნიორობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად კანონის გამოყენებით

პარტნიორობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად კანონის გამოყენებით

2021 წლის 15 თებერვალს , ასოციაცია „ანიკა“-მ, NDI ფინანსური მხარდაჭერით პარტნიორ ორგანიზაცია „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ დაიწყო ერთ წლიანი პროექტის "პარტნიორობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დასაცავად კანონის გამოყენებით" განხორციელება. პროექტი ხორციელდება თბილისში, შიდა ქართლში, გურიასა და აჭარაში.

დაწყების თარიღი: 15/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

პროგრამის მიზანი ორი მიმართულებით ვითარდება: პირველ რიგში, პროექტი დაეხმარება პროგრამის მონაწილეებს, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის ნაკლებად კომპლექსური ფორმა აქვთ დასაქმებისთვის მომზადებაში და მუდმივი დასაქმების გარანტირებაში. მეორეს მხრივ პროექტი დაეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მწვავე და კომპლექსური ფორმების მქონე ადამიანებს დამოუკიდევლად ცხოვრების უნარების და მათი პოტენციალის განვითარებაში.

დაწყების თარიღი: 01/07/2019

იხილეთ მეტი

სრულად

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია არის სერვისი, რომელიც შეიქმნა განვითარების შეფერხების ჩამორჩენის და შეზღუდული შსაძლებლობების მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად. პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში და დამოუკიდებელ ინდივიდებად ჩამოყალიბებაში.

დაწყების თარიღი: 02/01/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

პროექტის მიზანია სოფლად მყოფი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და შშმ/სსსმ პირებისთვის განათლების უზრუნველყოფა და მათი დასაქმების ხელშეწყობა.

დაწყების თარიღი: 15/02/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

დაწყების თარიღი: 20/11/2006

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

პროექტის მიზანია COVID 19– ით გამოწვეული ფსიქო – ემოციური პირობების გაუმჯობესება და დღის ცენტრის მომზადება სერვისების უსაფრთხო რეჟიმში აღდგენისთვის.

დაწყების თარიღი: 20/06/2020

იხილეთ მეტი

სრულად